Export Import

Login: Hasło: Jesteś pierwszy raz?

Miejsce na reklamę

UWAGA: Nasza strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie | w swojej przeglądarce. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, | zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Regulamin serwisu

UWAGA: Nasza strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w swojej przeglądarce. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Regulamin świadczenia usług w ramach www.exportimport24.pl
Regulamin exportimport24.pl określa zasady reklamy firm i składania ofert sprzedaży, kupna, oraz korzystania z usług za pośrednictwem portalu Internetowego exportimport24.pl prowadzonym przez WEB4Y, 5 LONDON ROAD, SW179JR London. Rejestracja użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 


Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Zamieszczanie reklamy firmy i oferty można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
2. Reklamy firmy i oferty zamieszczane są natychmiastowo po akceptacji administratora portalu (dotyczy pakietów bezpłatnych) , natomiast pakiety płatne będą widoczne po zaksięgowaniu opłaty na koncie firmy WEB4Y – do 24 godzin po weryfikacji zaksięgowanej kwoty.
3. Oferty i reklamy bezpłatne można anulować w trybie natychmiastowym, natomiast oferty i reklamy płatne będą widoczne przez okres deklarowany. Oferty płatne mogą zostać usunięte na pisemny wniosek klienta lub też  decyzją administratora strony.
4. Za oferty i reklamy płatne, i inne usługi firma WEB4Y wystawia faktury VAT.
A. Klienci nie będący podatnikami VAT w celu otrzymania faktur VAT powinni wypełnić odpowiedni formularz oraz przejść pozytywnie weryfikację danych podanych w formularzu do faktur. Dane do faktur muszą być zgodne z danymi podanymi w koncie  exportimport24.pl, a w przypadku kont firmowych dane podane do faktur muszą być zgodne z danymi firmy podanymi w  koncie exportimport24.pl. Faktury za kolejne miesiące będą wystawiane automatycznie bez konieczności powtarzania czynności wskazanych w zdaniach poprzednich – aż do złożenia przez Użytkownika – Firmę rezygnacji z otrzymywania faktur.
B. Użytkownik będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zarejestrowanie go jako podatnika w jednym z krajów Unii Europejskiej innym niż Polska oraz wypełnić formularz dostępny na stronie exportimport24.pl. Dokumenty potwierdzające rejestrację podatnika oraz dane podane w formularzu poddawane są weryfikacji.
C. Faktury za dany miesiąc wystawiane są ostatniego dnia tego miesiąca i obejmują należności naliczone w tym miesiącu – z zastrzeżeniem punktu D
D. Żądanie wystawienia faktury za dany miesiąc nie może być złożone później niż 7 dnia następnego miesiąca.
E. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej zmianie. W przypadku aktualizacji danych do faktur (z wyjątkiem danych teleadresowych) zmiana jest możliwa tylko w przypadku przekształcenia firmy lub innej formy następstwa prawnego. Zmiana następuje po weryfikacji dokumentów potwierdzających następstwo prawne.
5. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi exportimport24.pl i są jego własnością.
6. Klientem w ramach usług świadczonych przez portal exportimport24.pl jest osoba, która w jakiejkolwiek formie odwiedza i korzysta z zasobów strony internetowej. Nazywany dalej Klientem.
7. Użytkownikiem portalu nazywa się klienta, który przeszedł procedurę rejestracji i posiada swój login i hasło w systemie. Nazywany dalej Użytkownikiem Portalu exportimport24.pl z pełnym dostępem do jego funkcji.
8. Firmą nazywa się użytkownika zarejestrowanego, który poprzez elektroniczny formularz dołączył swoją działalność podając numer identyfikacyjny NIP, REGON, nazwę firmy, adres siedziby firmy oraz dane teleadresowe. Nazywany dalej Firmą.
9. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu, co użytkownik lub firma przyjmuje do wiadomości z jednoczesną akceptacją Regulaminu. W przypadku braku akceptacji w/w zobowiązani są do pisemnego ( list polecony ) wyrażenia swej woli ze skutkiem usunięcia z portalu.

Rozdział II
Usługi świadczone firmom.
1. Zawarta poprzez rejestrację umowa między Portalem a Firmą jest zawierana na czas określony.
2. Umowa zawarta między portalem a firmą na usługi płatne zobowiązuje firmę do wniesienia opłaty wg cennika usług ustalonego przez portal exportimport24.pl.
3. Ceny reklam, ofert sprzedaży, kupna, współpracy określone są w cenniku dostępnym w części informacyjnej tej strony w dziale "Reklama".
4. Uiszczając opłatę firma ma prawo do korzystania z materiałów dostępnych za pomocą serwisu jak również do znaku towarowego tylko i wyłącznie w formie dostępnej na stronie.
5. Firmie zabrania się przetwarzania i rozpowszechniania materiałów otrzymanych przez portal exportimport24.pl pod rygorem kary umownej 10 000,00 złotych .
6. Wszystkie przekazane przez exportimport24.pl do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody exportimport24.pl
7. Exportimport24.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Klientami, Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania exportimport24.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
8. Exportimport24.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej
9. Exportimport24.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników i Firm. Wszyscy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z exportimport24.pl  lub innymi  klientami portalu a przy jakiejkolwiek zmianie danych Użytkownika lub Firmy w trybie natychmiastowym winien dokonać aktualizacji swojego konta na stronie.
10. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę exportimport24.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię WEB4Y. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika lub Firmy, exportimport24.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
11. Firmom i Użytkownikowi korzystającemu z portalu exportimport24.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu exportimport24.pl, a także zamieszczonych tam treści.

Rozdział III
1. Exportimport24.pl prowadzi oferty i reklamy Firm i Użytkowników za pośrednictwem Internetu. Realizacja transakcji przez stronę exportimport24.pl jest indywidualną sprawą stron.
2. Wszystkie ceny podawane na stronie exportimport24.pl są cenami brutto w złotych polskich i zawierają odpowiedni podatek VAT.
3. Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub błędnie podane dane kontaktowe/teleadresowe mogą spowodować opóźnienia w realizacji zamówienia bądź nawet jego uniemożliwienie, a także odstąpienie od jego realizacji.
4. W przypadku nieaktualności oferty , składający ofertę winien bezzwłocznie ją uaktualnić.
5. Oferta exportimport24.pl oraz niniejszy regulamin - obowiązuje wyłącznie na terenie EU.
6. Exportimport24.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych ofert , które naruszają niniejszy regulamin I są niezgodne względem obowiązującego prawa lub innych ważnych przyczyn.
7. Exportimport24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść przedstawianych ofert, a w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z oferentem.
8. Exportimport24.pl nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek błędnych treści ofert i rodzaju transakcji.
9. Exportimport24.pl nie pośredniczy w transakcjach i nie ponosi z tym związanych konsekwencji.
10. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności portalu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
11. Oferta zamieszczona na portalu exportimport24.pl nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
12. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy właściciela portalu.
13. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz ochronie danych osobowych.
14. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 ( Dz. U. Nr 133, poz. 883) w celach marketingowych firmy WEB4Y i związanych z działalnością portalu exportimport24.pl i jego partnerów.
15. Klient poprzez akceptację niniejszego regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i reklamowych od portalu i jego partnerów zarówno na adres email jak również adres pocztowy.

Rozdział IV
1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wobec niniejszego Regulaminu, przed akceptacją prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres info@exportimport24.pl  lub info@exportimport24.eu.
2. Wszelkie ceny dostępne na portalu są cenami brutto. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż mogą one ulec zmianie. W przypadku takiej sytuacji będzie miał on możliwość odstąpienia od złożenia oferty, która zostanie skasowana w systemie.
3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy umieszczenia oferty, reklamy, ogłoszenia  lub/i realizacji bez podania przyczyny.

Rozdział V
Postanowienia końcowe :
1. Użytkownik oraz Firma wobec znajomości przepisów prawa, ponosi pełną odpowiedzialność za swoje poczynania i przyjmuje niniejszy Regulamin bez zastrzeżeń.
2. Oferty i reklamy, które umieszczone zostaną na exportimport24.pl , muszą być dokładnie opisane. Osoba zgłaszająca jest odpowiedzialna za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne, prawdziwe i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
3. WEB4Y zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności spamming, reklamę konkurencyjnych serwisów, zamieszczania zdjęć niezgodnych z profilem portalu oraz używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
4. Użytkownik i Firma, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody WEB4Y.
5. WEB4Y zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla WEB4Y – exportimport24.pl
6. Wszelkie płatności wobec exportimport24.pl będą dokonywane na konto firmy WEB4Y, 5 LONDON ROAD, SW179JR London W przypadku opóźnień w płatności będą naliczane ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki do dnia zapłaty.
7. W przypadku rezygnacji Użytkownika, Firmy z umieszczonych ofert lub reklam na portalu exportimport24.pl ,  WEB4Y nie zwraca wpłaconych należności za usługi, traktując niniejsze opłaty jako rekompensatę poniesionych kosztów obsługi.
8. WEB4Y zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowych usług na portalu exportimport24.pl.
9. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez exportimport24.pl na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby WEB4Y.
10. Transakcje kartą kredytową, e-przelewem i poprzez wiadomość sms przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

WEB4Y
5 LONDON ROAD
SW179JR London
www.ExportImport24.pl
info@exportimport24.pl

Miejsce na reklamę